Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych

   

  1. Informacje ogólne

   

  1. Informacja o gromadzeniu danych osobowych

  Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych osób korzystających z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi są wszystkie dane, które odnoszą się do danej osoby, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania konsumenckie.

  Administratorem jest zgodnie z  art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) firma Delticom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Niemcy, Telefon: 49(0)511-87989280, e-mail: info@delti.com, strona internetowa: www.moto-opony.pl (patrz stopka redakcyjna). Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej datenschutz@delti.com lub naszym zwykłym adresem pocztowym z dopiskiem „Administrator danych osobowych".

  Korzystanie z funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej jest możliwe bez konieczności przetwarzania danych osobowych. W kwestii danych (osobowych) przekazanych nam technicznie przez Państwa proszę mieć na uwadze poniższe zapisy. Jeśli w zakresie poszczególnych funkcji naszej oferty korzystać będziemy z usług współpracujących z nami usługodawców lub będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Państwa szczegółowo o stosownych procedurach w tym zakresie (poniżej). Na koniec podamy Państwu również ustalone kryteria dotyczące okresu przechowywania danych.

   

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Jeśli nie zdefiniowano inaczej, celem prowadzonego przez nas przetwarzania danych osobowych jest realizacja własnych celów komercyjnych.

  W ramach przetwarzania danych osobowych korzystamy z różnych podstaw prawnych.

  • Jeśli udzielą nam Państwo zgody na wykonywanie określonych procesów w zakresie przetwarzania danych osobowych (dalej „Zgoda"), podstawę prawną stanowią zapisy art. 6 I lit. a RODO.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów przygotowania umowy lub realizacji umowy, której (potencjalną) stroną jest dana osoba (dalej „Wykonanie umowy"), np. jeśli wyślą do nas Państwo zapytanie o produkt i/lub zamówią towary, a przetworzenie danych jest niezbędne w celu dostawy towarów , podstawę prawną stanowi art. 6 I lit. b RODO.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania zobowiązania prawnego, np. wypełnienia obowiązku archiwizacji dla celów podatkowych, podstawę prawną stanowi art. 6 I lit. c RODO.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, np. jeśli osoba odwiedzająca nasz magazyn odniesie obrażenia, a jej dane będą musiały zostać przekazane lekarzowi i/lub szpitalowi, podstawę prawną stanowi art. 6 I lit. d RODO.
  • Zgodnie z art. 6 I lit. f RODO przetwarzanie danych osobowych może być dopuszczalne na mocy przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jeśli jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (dalej „Priorytet interesów"). Realizację działalności naszego przedsiębiorstwa na rzecz zabezpieczenia miejsc pracy naszych pracowników oraz na rzecz zabezpieczenia interesu udziałowców traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes. Powyższe znajduje potwierdzenie w opisie prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy zdefiniowanego przez ustawodawcę europejskiego. Tym samym można zakładać istnienie uzasadnionego prawnie interesu, jeśli osoba, której dane dotyczą jest klientem przedsiębiorstwa (uwaga 47 zdanie 2 RODO) lub gdy dane osobowe są przetwarzane dla celów reklamy bezpośredniej.

   

  1. Państwa prawa

  Przysługują Państwu wobec nas następujące prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych:

  • prawo do informacji,
  • prawo do sprostowania i usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu,
  • prawo do przenoszenia danych.

  Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia w organie nadzorczym skargi na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych. Przysługujące Państwu prawa reguluje rozdział 3  RODO. 

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Mogą Państwo dokonywać u nas zamówień na rachunek. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że w przypadku wybrania tej metody płatności przeprowadzamy ocenę ryzyka kredytowego na podstawie procedur matematyczno-statystycznych w wywiadowni gospodarczej CEG Creditreform Boniversum GmbH, 41460 Neuss (Scoring). W tym celu dane osobowe konieczne do oceny zdolności kredytowej [nazwisko, data urodzenia, adres, dane bankowe] przekazane zostają do wywiadowni gospodarczej, przy czym obejmują one również Państwa dane adresowe. Dane osobowe są zatem gromadzone, przechowywane i przekazywane w celu oceny wypłacalności i zapobieżenia niedokonaniu płatności na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f‚ RODO. Na podstawie tych informacji obliczane jest statystyczne prawdopodobieństwo wystąpienia braku możliwości zapłaty, a tym samym Państwa wypłacalność. Jeśli wypłacalność oceniona została pozytywnie, wtedy wybór opcji zamówienia na rachunek jest możliwy. Jeśli wypłacalność oceniona została negatywnie, wybór opcji zamówienia na rachunek nie jest możliwy. Decyzja o tym, czy zamówienie na rachunek jest możliwe podejmowana jest wyłącznie na podstawie zautomatyzowanej decyzji naszego systemu sklepu online przez współpracującą z nami wywiadownię gospodarczą. Tym samym nie jest wykonywane ręczne sprawdzenie Państwa dokumentów przez naszych pracowników.

   

  1. Sprzeciw lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Raz udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać. Takie odwołanie wywiera wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po fakcie sformułowaniu go i przekazaniu nam.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych mogą Państwo złożyć w zakresie, w którym przetwarzanie danych osobowych bazuje na priorytecie interesów. Jest tak w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest wymagane dla celów wykonania umowy, co przedstawimy poniżej w opisie poszczególnych funkcji. W przypadku złożenia takiego sprzeciwu prosimy o podanie powodów, dla których Państwa dane osobowe nie mają być przetwarzane przez nas w sposób przez nas praktykowany. W przypadku złożenia uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy sytuację merytorycznie i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych lub je dostosujemy albo podamy Państwu przyczyny, dla których zmuszeni jesteśmy kontynuować przetwarzanie.

  Oczywiści mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów reklamowych i analizy danych. O sprzeciwie dotyczącym przetwarzania danych dla celów reklamowych mogą nas Państwo poinformować, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej w pkt. 1.

   

  1. Odbiorcy i kategorie odbiorców Państwa danych osobowych

  Informacje o naszych klientach są dla nas ważne i pomagają nam optymalizować naszą ofertę. Przekazujemy otrzymane informacje osobom trzecim tylko w opisanym poniżej zakresie:

  • Przedsiębiorstwa powiązane: Delticom przekazuje dane osobowe (i dane użytkowników) przedsiębiorstwom powiązanym i spółkom córkom dla celów realizacji zleceń.
   Te przedsiębiorstwa podlegają albo niniejszemu oświadczeniu w sprawie ochrony danych osobowych albo wytycznym, które oferują co najmniej taką samą ochronę, jak niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych.
  • Usługodawcy: Zlecamy innym firmom i pojedynczym osobom realizację zadań w naszym imieniu. Przykłady to m. in. dostawa przesyłek, wysyłka listów lub e-maili, realizacja płatności (karty kredytowe, procedura polecenia zapłaty i zakup na rachunek), aktualizacja naszych list klientów, analiza naszych baz danych, działania marketingowe oraz obsługa klienta. Ww. usługodawcy mają dostęp do danych osobowych, których potrzebują do wykonania swoich zadań. Nie wolno im jednak używać ich do innych celów. Są oni ponadto zobowiązani do traktowania tych informacji zgodnie z niniejszym oświadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych oraz zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  • Usługodawcy spoza UE/EOG: Nie możemy wykluczyć, że nasi podwykonawcy korzystają z usług usługodawców w państwach trzecich. Wszystkich usługodawców zobowiązujemy zgodnie z zapisami art. 28 ust. 4 RODO do przestrzegania stosownych i wystarczających gwarancji w rozumieniu art. 44 i nast. RODO (przekazanie do państw trzecich).
  • Usługa „Predict"
   Nieprzerwanie staramy się ulepszać nasze usługi i kształtować działania, począwszy od zakupów aż po odbiór towaru, w sposób przyjazny dla klienta, oszczędny czasowo i dający możliwość indywidualnego dostosowania. Oferujemy Państwu w ramach wysyłek krajowych towarów zakupionych u nas tak zwaną usługę „Predict". Najpierw otrzymają Państwo SMS'em i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informację od naszego usługodawcy, że Państwa paczka jest już w drodze i że dostawa będzie miała miejsce prawdopodobnie następnego dnia. Jeśli ten dzień Państwu odpowiada, nie muszą Państwo nic robić. Jeśli natomiast dzień dostawy Państwu nie odpowiada, mają Państwo różne możliwości zmiany, które pozwolą na elastyczne, łatwe i bezpieczne zdefiniowanie nowej daty dostawy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie dpd.com
  • Newsletter/ankiety: Oferujemy Państwu także możliwość zapisu do naszego newslettera np. na stronie https://www.moto-opony.pl. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać takich ofert, mogą się Państwo w każdej chwili wyrejestrować na stronie https://www.moto-opony.pl lub przysłać nam stosowny e-mail na adres de@delti.com. W przyszłości będzie można to bardzo łatwo ustawić w swoim koncie użytkownika w sekcji „Moje konto".
   Pod koniec każdego zamówienia mają Państwo możliwość wzięcia udziału w ankiecie oraz wyrażenia zgody na przekazanie przez nas Państwa danych osobowych osobom trzecim na potrzeby działań marketingowych. Tylko wtedy, gdy aktywnie zatwierdzą Państwo tę opcję, przekażemy Państwa dane wybranym kooperantom lub prześlemy oferty na zlecenie innych przedsiębiorstw. Jeżeli tak się stanie, to przedsiębiorstwo nie otrzyma Państwa nazwiska ani adresu ani żadnych informacji umożliwiających Państwa identyfikację. Ankieta i zezwolenie na przekazanie Państwa danych osobom trzecim na potrzeby marketingowe są odrębnymi dokumentami. Oznacza to, że mogą Państwo wypełnić ankietę marketingową bez konieczności udzielania nam zgody na przekazanie Państwa danych osobom trzecim lub odwrotnie, jeśli takie jest Państwa życzenie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO („Zgoda").
  • Ochrona Delticom i osób trzecich: Udostępniamy dane o kontach klientów i dane osobowe, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub gdy przekazanie tych danych jest konieczne w celu zastosowania naszych ogólnych warunków handlowych lub innych umów lub jeśli musimy chronić prawa nasze, naszych klientów i osób trzecich. Obejmuje to wymianę danych z przedsiębiorstwami, które specjalizują się w zapobieganiu i minimalizacji nadużyć i oszustw związanych z korzystaniem z kart kredytowych. Jednocześnie wyraźnie oświadczamy, że w związku z tym nie ma miejsca przekazywanie danych do tych przedsiębiorstw w celu ich gospodarczego wykorzystania, co stałoby w sprzeczności z niniejszym oświadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych.
  • Informacje konieczne do weryfikacji Państwa adresu (kontrola możliwości doręczenia) otrzymujemy za pośrednictwem infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. W tym celu przekazujemy ww. przedsiębiorstwu wymagane dane (Państwa pełne imię i nazwisko, adres i datę urodzenia). Będzie ono w przyszłości wykorzystywać te dane również dla celów weryfikacji adresu lub sprawdzenia tożsamości na rzecz innych przedsiębiorstw oraz w ramach stosownych aplikacji scoringowych. Scoring oblicza na podstawie procedur matematyczno-statystycznych wartość prawdopodobieństwa określonego przyszłego zachowania i wykorzystuje do tego celu odpowiednie dane. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów").
  • Dobrowolne przekazanie danych: Po pomyślnym złożeniu zamówienia mają Państwo możliwość dobrowolnego wzięcia udziału w ankiecie marketingowej, która służy nam do dalszej poprawy obsługi użytkowników.
   Przykład: wysyłka newslettera do kooperantów. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO („Zgoda").
  • Cesja należności (factoring): Oferujemy metodę płatności AfterPay firmy Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl, Niemcy („AfterPay"). Jeśli podczas finalizacji transakcji zdecydują się Państwo na wybór metody płatności AfterPay, dane podane przez Państwa podczas składania zamówienia zostaną przekazane firmie AfterPay, np.: imię i nazwisko, data urodzenia, adres (adres do faktury i adres dostawy), adres e-mail, numer telefonu, numer konta, informacje dot. faktury, dane karty kredytowej (numer karty, kod CCV, data ważności karty), informacje dotyczące polecenia zapłaty (IBAN, BIC). Państwa dane zostaną przekazane firmie AfterPay wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa odpowiedniej zgody. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO („Zgoda"). Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w firmie AfterPay znajdą Państwo na stronie: https://www.afterpay.de/datenschutz

   

  1. Kryteria przechowywania danych osobowych

  Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe zgodnie z podstawami prawnymi wyszczególnionymi w niniejszym oświadczeniu. Jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do przygotowania umowy lub jej wykonania zostają one usunięte z zachowaniem odpowiednich ustawowych terminów przechowywania danych.

   

  1. Zmiany oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych

  Ze względów ustawowych i/lub organizacyjnych konieczna może stać się w przyszłości, również niedalekiej, zmiana lub dostosowanie oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych. Zawsze obowiązuje aktualna w danym momencie wersja oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych.

   

  1. Przetwarzanie danych w zakresie poszczególnych rodzajów wykorzystania

   

  1. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

  Podczas czysto informacyjnego użytkowania naszej strony internetowej, tj. w przypadku, gdy się Państwo nie zarejestrują lub nie przekażą nam informacji w inny sposób, gromadzimy tylko dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje naszemu serwerowi. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę, będziemy gromadzić następujące dane, które ze względów technicznych są niezbędne, aby móc wyświetlać Państwu naszą stronę oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo:

  • adres IP
  • data i godzina zapytania
  • różnica względem strefy czasowej Greenwich Mean Time (GMT)
  • treść żądania (konkretna strona)
  • status dostępu/kod statusu HTTP
  • ilość przetransferowanych za każdym razem danych
  • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
  • przeglądarka
  • system operacyjny i jego interfejs
  • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

  Oprócz danych podanych powyżej podczas przeglądania naszej strony na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na twardym dysku Państwa komputera wraz z przyporządkowaniem do stosowanej przez Państwa przeglądarki i za pośrednictwem których do miejsca, które wysyła pliki cookies (w tym przypadku do nas), wpływają określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one do tego, aby oferta internetowa była efektywniejsza i jeszcze bardziej przyjazna użytkownikowi. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów").

   

  1. Kontakt

  W przypadku nawiązania przez Państwa kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zapisujemy podane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu), aby móc odpowiedzieć na zadane pytania. Dane zgromadzone w związku z powyższym usuwamy, gdy tylko ich przechowywanie nie jest wymagane lub ograniczamy przetwarzanie w przypadku obowiązywania ustawowego obowiązku przechowywania tych danych.

  Jeśli są Państwo naszym klientem i mają Państwo np. pytania lub reklamacje dotyczące złożonego zapytania, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie  1 lit. b RODO („Wykonanie umowy"). Jeśli nie są Państwo naszym klientem, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów").

   

  1. Inne funkcje i oferty naszej strony internetowej

  Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których mogą korzystać osoby zainteresowane. W tym celu muszą Państwo z reguły podać jeszcze inne dane osobowe, które wykorzystamy do wykonania danej usługi i wobec których obowiązują ww. zasady przetwarzania danych.

  W zakresie przetwarzania części Państwa danych osobowych korzystamy z usług usługodawców zewnętrznych. Wybraliśmy ich bardzo starannie i są oni zobowiązani do wykonywania naszych poleceń.

  Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim w przypadku, gdy wraz z partnerami oferujemy udział w akcjach promocyjnych, konkursach, zawarcie umów itp. Szczegółowe informacje na ten temat otrzymają Państwo podczas wpisywania swoich danych osobowych lub poniżej w opisie oferty.

  Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), informujemy Państwa o skutkach tego faktu w opisie oferty.

   

  1. Stosowanie plików cookies

  Ta strona internetowa wykorzystuje następujący rodzaj plików cookies, których zakres i działanie objaśniamy poniżej:

  pliki cookies tymczasowe

  pliki cookies stałe

  Tymczasowe pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są to przede wszystkim pliki cookies sesyjne. Zapisują one tzw. numer ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania Państwa przeglądarki do jednej i tej samej sesji. Dzięki temu możemy rozpoznać Państwa komputer przy kolejnych odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Sesyjne pliki cookies są usuwane po wylogowaniu się lub po zamknięciu przeglądarki.

  Stałe pliki cookies usuwane są automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć w ustawieniach przeglądarki.

  Ustawienia przeglądarki mogą Państwo zdefiniować indywidualnie i np. odmówić przyjmowania zewnętrznych plików cookies lub wszystkich plików cookies. Informujemy, że w takim przypadku być może nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

  Ponadto stosujemy pliki cookies, aby móc zidentyfikować Państwa podczas kolejnych odwiedzin, jeśli dysponują Państwo kontem na naszej stronie lub w celu oceny skuteczności działań marketingowych, np. jeśli trafią Państwo na naszą stronę za pośrednictwem strony naszego partnera lub specjalnej reklamy. Pliki cookies przechowywane są maksymalnie przez 30 dni.

  Stosowane pliki cookies flash nie są rejestrowane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę flash. Ponadto korzystamy z obiektów HTML5 storage objects, które zapisywane są na Państwa urządzeniach peryferyjnych. Obiekty te zapisują konieczne dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania plików cookies flash, muszą Państwo zainstalować odpowiedni dodatek, np. „Better Privacy" dla przeglądarki Mozilla Firefox  lub Adobe-Flash-Killer-Cookie dla przeglądarki Google Chrome. Korzystanie z obiektów HTML5 storage objects można uniemożliwić, ustawiając w przeglądarce tryb prywatny. Dodatkowo polecamy regularne, ręczne usuwanie plików cookies i historii przeglądania.

   

  1. Korzystanie z naszego sklepu internetowego

  Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, muszą Państwo w celu zawarcia umowy podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, datę urodzenia, numer telefonu). Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia. Dane wymagane dla celu zawarcia umowy są specjalnie oznaczone, podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy w ramach realizacji Państwa zamówienia. Ponadto możemy przekazać naszemu bankowi firmowemu Państwa dane dotyczące płatności. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO („Wykonanie umowy").

  Mogą Państwo dobrowolnie założyć konto użytkownika, za pośrednictwem którego będziemy mogli zapisać Państwa dane osobowe (wyszczególnione poniżej) dla celów kolejnych transakcji, Państwa informacje dotyczące zrealizowanych i aktualnych zamówień oraz interakcje z Delticom:

  1. dane klienta

  Lista zrealizowanych i otwartych zamówień w Delticom z podaniem numeru zamówienia, marki, nazwy artykułu, profilu, wymiarów, liczby, daty zamówienia, terminu dostawy, statusu dostawy, szczegółów, etc.

  Wyświetlane są dane ostatniego logowania wraz z datą, dniem tygodnia i godziną.

  Koszty zamówienia, adres do faktury, adres dostawy, przebieg zamówienia, informacje dotyczące zakończenia i statusu, etc.

  Podczas zakładania konta w „Moje konto" podane przez Państwa dane zostaną zapisane z możliwością odwołania. Wszystkie inne dane, w tym konto użytkownika, mogą zostać w każdej chwili usunięte w sekcji klienta. Podstawę prawną stosowania stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO („Priorytet interesów").

  Dodatkowo jesteśmy uprawnieni do przetwarzania podanych przez Państwa danych w celu informowania o ciekawych produktach z naszego portfolio lub przesyłania Państwu wiadomości elektronicznych zawierających informacje techniczne.

  Na mocy przepisów prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa adresu, danych dotyczących płatności i zamówienia przez okres dziesięciu lat. Jednakże ograniczamy przetwarzanie, tj. Państwa dane będą stosowane wyłącznie w ramach obowiązków ustawowych.

  Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do Państwa danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces zamówienia jest kodowany.

   

  1. Stosowanie mediów społecznościowych

  Stosujemy wtyczki następujących mediów społecznościowych: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YoutTube. Korzystamy w tym zakresie z tak zwanego rozwiązana dwukrotnego kliknięcia. Oznacza to, że podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie na początku żadne dane osobowe nie są przekazywane podmiotom oferującym wtyczki. Podmioty oferujące wtyczki rozpoznają Państwo po ich logo. Umożliwiamy Państwu bezpośrednią komunikację z podmiotami oferującymi wtyczki za pośrednictwem odpowiednich przycisków. Dopiero po kliknięciu na zaznaczone pole, które w ten sposób się aktywuje, podmiot oferujący wtyczkę otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo stronę z naszej oferty online. Ponadto przekazywane są również dane wyszczególnione pod niniejszym oświadczeniem. W przypadku serwisu Facebook zgodnie z informacjami odpowiednich podmiotów w Niemczech adres IP ulega anonimizacji zaraz po jego pobraniu. W wyniku aktywacji wtyczki Państwa dane osobowe przekazywane są zatem do danego podmiotu oferującego wtyczkę i tam zapisywane (w przypadku podmiotów z USA zapis w USA). Ponieważ podmioty oferujące wtyczki gromadzą dane za pomocą plików cookies, zalecamy, aby przed kliknięciem na wyszarzone pole usunęli Państwo wszystkie pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

  Nie mamy wpływu ani na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, ani nie znamy pełnego zakresu gromadzonych danych, celu przetwarzania, okresu przechowywania. Nie posiadamy również informacji dotyczących usuwania danych zgromadzonych prze podmiot oferujący wtyczkę.

  Podmiot oferujący wtyczkę zapisuje Państwa dane osobowe jako profile użytkowania i wykorzystuje je dla celów reklamowych, badania rynku i/lub optymalizacji swojej strony internetowej. Taka ocena przeprowadzana jest w szczególności (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu przedstawienia Państwu optymalnej reklamy oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkownika, przy czym w tym celu należy się zwrócić do podmiotu oferującego daną wtyczkę. Za pośrednictwem wtyczek oferujemy Państwu możliwość interakcji z portalami społecznościowymi oraz innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy optymalizować naszą ofertę i kształtować ją dla Państwa jako użytkowników w sposób bardziej interesujący. Podstawę prawną stosowania wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów").

  Dane przekazywane są niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto prowadzone przez podmiot oferujący daną wtyczkę i czy są Państwo na nim zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani na stronie podmiotu oferującego wtyczkę, dane zgromadzone przez nas zostaną przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta na stronie tego podmiotu oferującego wtyczkę. Jeśli klikną Państwo aktywny przycisk i np. podlinkują stronę, podmiot oferujący wtyczkę zapisze również tę informację na Państwa koncie użytkownika i opublikuje ją w sposób widoczny dla wszystkich Państwa kontaktów. Zalecamy regularne wylogowywanie się z portali społecznościowych po zakończeniu ich użytkowania, w szczególności jednak przed aktywowaniem tego przycisku, ponieważ w ten sposób mogą Państwo uniknąć przyporządkowania do Państwa profilu istniejącego u podmiotu oferującego wtyczkę.

  Szczegółowe informacje dotyczące celów i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez podmioty oferujące wtyczki otrzymają Państwo w oświadczeniach w sprawie ochrony danych osobowych udostępnionych przez wyszczególnione poniżej podmiotów oferujące wtyczki. Tam znajdują się szczegółowe informacje o przysługujących Państwu prawach i możliwościach ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatności.

  Adresy poszczególnych podmiotów oferujących wtyczki i adresy URL pod którymi można znaleźć informacje na temat ochrony danych osobowych:

  Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook przystąpił do umowy o tzw. tarczy prywatności (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google przystąpił do umowy o tzw. tarczy prywatności (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter przystąpił do umowy o tzw. tarczy prywatności (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, spółka córka firmy Facebook Inc.. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: https://help.instagram.com/155833707900388

  YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, spółka córka firmy Google LLC. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych i wypełniania postanowień umowy EU-US Privacy Shield: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

   

  • Analiza stron internetowych/reklama online bazująca na zachowaniach użytkowników

   

  1. Zastosowanie Google Analytics

  Niniejsza strona korzysta z Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych dostarczanej przez firmę Google Inc. (dalej „Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies", tj. pliki tekstowe, które zostają zapisane na komputerze użytkownika i które służą do analizy sposobu korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są przesyłane do serwera Google w USA i tam są przechowywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej IP komputera użytkownika znajdującego się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest uprzednio skracane przez firmę Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA jest przesyłany pełen adres IP komputera użytkownika i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, również w celu tworzenia raportów dotyczących obecności na stronach oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu.

  Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

  Dzięki odpowiednim ustawieniom w przeglądarce można wykluczyć zapisywanie plików cookies; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookies i dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny i przesyłaniu ich do Google (w tym adresu IP komputera użytkownika), a także ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

   

  Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()". Dzięki temu adresy IP przetwarzane są w formie skróconej, nie ma możliwości powiązania z nimi konkretnych osób. Jeśli w odniesieniu do Państwa danych wystąpi możliwość identyfikacji osoby, której dane dotyczą, identyfikacja ta zostanie natychmiast wykluczona, a stosowne dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

  Stosujemy Google Analytics w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej i w celu bieżącej optymalizacji tej strony. Dzięki pozyskanym statystykom możemy optymalizować naszą ofertę i kształtować ją w sposób bardziej dla Państwa interesujący. W ramach wyjątkowych przypadków przekazywania danych osobowych do USA Google przystąpił do umowy EU-US Privacy Shield , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną stosowania Google Analytics stanowi Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.2

   

  Informacja podmiotu trzeciego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436\x{2009}1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące danych osobowych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

  Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics również w celu prowadzenia analizy pokrywania się urządzeń użytkowników, która dokonywana jest dla jednego numeru ID użytkownika. W swoim koncie klienta mogą Państwo w sekcji „Moje dane", „dane osobowe" aktywować analizę pokrywania się urządzeń.

  Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics również w celu prowadzenia analizy pokrywania się urządzeń użytkowników, która dokonywana jest dla jednego numeru ID użytkownika. W swoim koncie klienta mogą Państwo w sekcji „Moje dane", „dane osobowe" dezaktywować analizę pokrywania się urządzeń.

   

   

   

  1. Zastowanie Adobe Analytics (Omniture)

  Ta strona internetowa wykorzystuje narzędzie analityczne Adobe Analytics (Omniture) dla celów analizy i regularnej optymalizacji naszej strony internetowej. Dzięki pozyskanym statystykom możemy optymalizować naszą ofertę i kształtować ją w sposób bardziej dla Państwa interesujący. W ramach wyjątkowych przypadków przekazywania danych osobowych do USA Adobe przystąpił do umowy EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną stosowania Adobe Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

  W ramach tej analizy na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pozyskane dzięki nim informacje zapisywane są na serwerach, również w USA. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby pliki cookies były zapisywane na Państwa komputerze, informujemy, że nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie internetowej. Zapisywaniu plików cookies można zapobiec, definiując odpowiednie ustawienia w przeglądarce lub klikając przycisk „wyrejestruj się" na stronie http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

  Ta strona internetowa wykorzystuje Adobe Analytics (Omniture) z ustawieniami „Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" i „Obfuscate IP-Removed". Dzięki temu adres IP Państwa komputera skracany jest o ostatni oktet i zastępowany generycznym adresem IP. Taki adres IP nie może zostać przyporządkowany. Dzięki temu nie ma możliwości powiązania go z osobą.

  Informacja podmiotu trzeciego: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; informacje dotyczące ochrony danych osobowych: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

   

  1. Ocena klienta (Trustpilot)

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z ocen klientów w celu optymalizacji procesów oraz w celu lepszego poznania naszych klientów. W charakterze platformy ocen wykorzystujemy produkt firmy Trustpilot A/S, Pilestr\x{00e6}de 58, 5, 1112 Kopenhaga, Dania. Za pośrednictwem Trustpilot można dobrowolnie wystawić ocenę. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO („Zgoda"). Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w firmie TrustPilot:

  http://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

   

  1. Optimizely

  Korzystamy z usługi analizy stron internetowych „Optimizely" oferowanej przez Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA, w celu optymalizacji i rozwoju naszych ofert w Internecie. W tym celu testujemy poszczególne strony - na przykład chcemy dowiedzieć się, jakie jest optymalne umieszczenie treści oraz gromadzimy dane statystyczne. Nie są w ramach powyższego gromadzone żadne dane osobowe. Informacje dotyczące zachowań użytkowników tej strony internetowej przekazywane są do Optimizely w USA w formie zanonimizowanej i tam przechowywane są na serwerach. Podstawę prawną stosowania wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów").

  Informacje o ochronie danych osobowych w firmie Optimizely znajdują się na stronie internetowej: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely przystąpił do umowy o tzw. tarczy prywatności EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list. Optimizely można dezaktywować przy pomocy instrukcji, do której link zamieszczamy tutaj: https://www.optimizely.com/opt_out.

   

  1. DoubleClick by Google

  Ta strona internetowa wykorzystuje ponadto marketingowe narzędzie online DoubleClick firmy Google. DoubleClick stosuje pliki cookies w celu dostosowania wyświetlanych treści do wymogów użytkownika, w celu optymalizacji raportów dotyczących skuteczności kampanii lub aby zapobiegać sytuacjom,w których użytkownikowi wyświetlają się wielokrotnie te same treści. Za pomocą numeru ID pliku cookie Google rejestruje treści wyświetlane w danej przeglądarce i dzięki temu jest w stanie zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto DoubleClick może za pomocą numerów plików cookies rejestrować tzw. konwersje, które odnoszą się do wyświetlanych treści. Jest tak na przykład w przypadku, gdy użytkownik widzi treść DoubleClick, a później za pośrednictwem tej samej przeglądarki otwiera stronę reklamodawcy i kupuje coś na niej. Według informacji Google pliki cookies DoubleClick nie zawierają informacji osobowych.

  W wyniku wykorzystywania tego narzędzia marketingowego Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które Google gromadzi przy wykorzystaniu tego narzędzia i dlatego informujemy Państwa zgodnie z posiadaną przez nas w tym zakresie wiedzą: Dzięki wykorzystaniu DoubleClick Google uzyskuje informację o tym, że wyświetlili Państwo naszą stronę internetową lub kliknęli na nasze ogłoszenie. Jeśli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami usługi Google, Google może przyporządkować Państwa odwiedziny na stronie do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google albo nie są Państwo zalogowani, istnieje możliwość że podmiot ten zarejestruje i zapisze w swoich zasobach adres IP Państwa komputera.

  Mogą Państwo w różny sposób zapobiec swemu udziałowi w tym procesie śledzenia: a) definiując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, w szczególności blokowanie zewnętrznych plików cookie skutkuje tym, że nie wyświetlają się ogłoszenia podmiotów trzecich; b) dezaktywując pliki cookies typu conversion tracking - w przeglądarce należy zdefiniować ustawienia tak, aby pliki cookies pochodzące z domeny „www.googleadservices.com" były blokowane, https://www.google.de/settings/ads, przy czym ustawienie to zostanie usunięte, gdy usuną Państwo swoje pliki cookies; c) dezaktywując wyświetlanie ogłoszeń będących elementem kampanii autoregulacyjnej „About Ads", za pośrednictwem linku http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuną Państwo swoje pliki cookies; d) trwale dezaktywując tę funkcję w przeglądarkach Firefox, Internetexplorer lub Google Chrome pod adresem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy jednak uwagę na to, że może to spowodować ograniczenia w korzystaniu z niektórych funkcji naszego serwisu.

  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Szczegółowe informacje dotyczące DoubleClick firmy Google znajdą Państwo na stronie https://www.google.de/doubleclick i http://support.google.com/adsense/answer/2839090, informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ogólnych zasobach Google: https://www.google. de/intl/de/policies/privacy. Alternatywnie mogą Państwo odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Google przystąpił do umowy o tzw. tarczy prywatności (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  Remarketing

  Ponadto wykorzystujemy Google Remarketing Jest to usługa, dzięki której możemy Państwu o sobie przypominać. Aplikacja ta umożliwia nam wyświetlanie reklam podczas Państwa kolejnych sesji w Internecie, które nastąpią po tym, gdy odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Możliwe jest to dzięki plikom cookies zapisanym na Państwa komputerze, dzięki którym Google rejestruje i analizuje Państwa zachowanie podczas odwiedzin na różnych stronach internetowych. W ten sposób Google wie o Państwa poprzedniej wizycie na naszej stronie. Google twierdzi, że nie dokonuje powiązania zapisywanych przez siebie Państwa danych osobowych z danymi zgromadzonymi w ramach usługi Remarketing. Google informuje, że w ramach usługi stosuje pseudonimizację.

  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy i https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternatywnie mogą Państwo odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Google przystąpił do umowy o tzw. tarczy prywatności (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

   

  1. Retargeting (Criteo)

  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies/identyfikaotry reklam dla celów reklamowych. Dzięki temu możemy pokazywać nasze reklamy tym użytkownikom, którzy się naszymi produktami interesują: na stronach partnerskich, w aplikacjach i wiadomościach e-mail. Technologie retargetingowe wykorzystują pliki cookies lub identyfikatory reklam i wyświetlają reklamę na podstawie dotychczasowego zachowania użytkownika przeglądarki. Aby wyłączyć reklamy bazujące na zainteresowaniach użytkownika, należy odwiedzić następujące strony:

  http://www.networkadvertising.org/choices/
  http://www.youronlinechoices.com/
  Możemy wymieniać się z zaufanymi partnerami reklamowymi takimi informacjami, jak znaczniki z informacji podanych w ramach rejestracji na naszej stronie internetowej lub pochodzących z naszego systemu CRM. Umożliwia to powiązanie Państwa urządzeń i/lub środowisk, dzięki czemu możemy oferować Państwu płynne korzystanie z serwisu za pomocą stosowanych przez Państwa urządzeń i środowisk. Szczegóły dotyczące możliwości powiązań znajdą Państwo w Polityce ochrony danych osobowych, którą można znaleźć na ww. platformach lub w poniższych objaśnieniach.

  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów"). Polityka ochrony danych osobowych Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy

   

  1. Bing Ads (Conversion Tracking)

  Korzystamy z technologii Conversion firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). W ramach tego narzędzia na Państwa komputerze zapisany zostaje plik cookie, jeśli trafili Państwo na naszą stronę za pośrednictwem ogłoszenia Bing firmy Microsoft. Dzięki temu Microsoft i my możemy dowiedzieć się, czy użytkownicy wchodzą na naszą stronę za pośrednictwem ogłoszeń Bing i czy docierają do wcześniej określonej strony docelowej (strony konwersji). My widzimy tylko liczbę użytkowników, którzy kliknęli ogłoszenie Bing i zostali następnie przekierowani do strony konwersji. Dane osobowe dotyczące osoby odwiedzającej stronę nie są gromadzone. Mogą Państwo wyłączyć możliwość koniecznego w tym celu zapisu pliku cookie. Należy to zrobić, definiując ustawienie przeglądarki dezaktywujące w ogóle zapisywanie plików cookie na komputerze. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów"). Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i stosowanych w ramach Microsoft Bing plików cookies znajdą Państwo na stronie internetowej Microsoft:http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx.

  Remarketing

  Ponadto wykorzystujemy Bing Remarketing Jest to usługa, dzięki której możemy Państwu o sobie przypominać. Aplikacja ta umożliwia nam wyświetlanie reklam podczas Państwa kolejnych sesji w Internecie, które nastąpią po tym, gdy odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Możliwe jest to dzięki plikom cookies zapisanym na Państwa komputerze, dzięki którym Microsoft rejestruje i analizuje Państwa zachowanie podczas odwiedzin na różnych stronach internetowych. W ten sposób Microsoft wie o Państwa poprzedniej wizycie na naszej stronie. Microsoft twierdzi, że nie dokonuje powiązania zapisywanych przez siebie Państwa danych osobowych z danymi zgromadzonymi w ramach usługi Microsoft Remarketing. Microsoft informuje, że w ramach usługi stosuje pseudonimizację.

   

  1. Trade Desk

  Wykorzystujemy technologię Targeting i Tracking firmy The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA - 9300, USA „Trade Desk). Dla celów marketingowych na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies, informacje dotyczące surfowania po Internecie gromadzone są w formie zanonimizowanej. Dane osobowe nie są gromadzone ani przetwarzane. The Trade Desk przystąpił do umowy o tzw. tarczy prywatności EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list

  W każdej chwili mogą Państwo zablokować wykorzystywanie plików cookies, definiując na stronie http://www.adsrvr.org/ ustawienie cookie opt out.

  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w firmie Trade Desk znajdą Państwo na stronie https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

   

  1. Plattform161

  Wykorzystujemy technologię Targeting i Tracking firmy Plattform 161 B.V., Johan Huizingalaan 763a 4th floor, 1066 VH Amsterdam, Holandia ("Plattform161"). Dla celów marketingowych na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies oraz gromadzone są informacje dotyczące surfowania po Internecie, dzięki temu mamy możliwość wyświetlania Państwu odpowiednich reklam online.

  W każdej chwili mogą Państwo zablokować wykorzystywanie plików cookies, definiując na stronie http://ads.creative-serving.com/opt-out ustawienie cookie opt out.

  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w firmie Plattform161 znajdą Państwo na stronie: https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/

   

  1. Kupona

  Wykorzystujemy technologię Targeting i Tracking firmy KUPONA GmbH, Frankfurter Straße 8, D-36043 Fulda (Kupona), dla celów zoptymalizowanego wyświetlania kampanii marketingowych online. W tym celu Kupona gromadzi za pomocą plików cookies zanonimizowane informacje i dane dotyczące zachowania użytkowników. Po przeprowadzeniu analizy zachowań użytkowników opartej o algorytm KUPONA ma możliwość polecenia produktów również na innych stronach internetowych w formie wyświetlanych banerów reklamowych. Wykorzystywanie plików cookies służy tutaj wyłącznie optymalizacji oferty, nie ma możliwości zidentyfikowania osoby użytkownika, dane nie są wykorzystywane ani przekazywane osobom trzecim. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie zanonimizowanych plików cookies oraz na analizę zachowania Państwa jako użytkownika strony, mogą Państwo to zdefiniować na tej stronie internetowej: kliknięcie tutaj przeniesie Państwa na stronę dotyczącą ochrony danych osobowych.

  Link: https://www.kupona.de/datenschutz

   

  1. Targetowanie (ADEX)

  Wykorzystujemy technologię Targeting i Tracking firmy ADEX GmbH, Rotherstrasse 22, 10245 Berlin, Niemcy („The ADEX"). Umożliwia ona analizę zachowania użytkowników naszej strony internetowej (np. odwiedzane podstrony, kliknięte banery reklamowe, wpisane wyszukiwania). Celem jest optymalizacja reklamy na podstawie zainteresowań poszczególnych użytkowników. W tym celu stosowane są pliki cookies, web beacons i podobne technologie. Gromadzone w ten sposób dane dotyczące użytkowania są zapisywane w formie pseudonimizowanej. Adres IP Państwa komputera przekazywany ze względów technicznych jest w pełni anonimizowany i nie jest wykorzystywany w ramach wyświetlania reklam. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych firmy The ADEX: http://de.theadex.com/company/privacy/

  Jeśli nie życzą sobie Państwo wykonywania ww. przetwarzania, proszę skorzystać z tego linku opt out, który pozwoli na wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez The ADEX w przyszłości: http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/.

   

  1. Oferty kuponowe

  Abby wybrać interesującą Państwa obecnie ofertę kuponową, przekazujemy w formie pseudonimizowanej i zakodowanej wartość hash Państwa adresu e-mail oraz adres IP Państwa komputera firmie Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Sovendus wykorzystuje pseudonimizowaną wartość hash adresu e-mail do uwzględnienia ewentualnego braku zgody na reklamę (art. 21 ust.3, art. 6 ust.1 lit. c RODO). Adres IP wykorzystywany jest przez Sovendus wyłącznie dla celów zabezpieczenia danych i z reguły ulega anonimizacji po upływie siedmiu dni (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Ponadto przekazujemy firmie Sovendus dla celów rozliczenia w formie pseudonimizowanej numer zamówienia, wartość zamówienia z podaniem waluty, nr ID sesji, kod kuponu i datowanie (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą kuponów firmy Sovendus, Państwa adres e-mail nie ma zdefiniowanego zakazu reklam i jeśli klikną Państwo na wyświetlony baner z kuponem, przekażemy firmie Sovendus w formie zakodowanej zwrot grzecznościowy, Państwa imię i nazwisko, adres e-mail celem przygotowania kuponu (a. 6 ust.1 lit. b, lit. f RODO).

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.sovendus.de/datenschutz.

   

  Stan na maj 2018 r.

  Używamy cookies do personalizowania treści oraz reklam, oferujemy funkcje mediów społecznościowych i analizujemy ruch danych. Ponadto partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym dostarczamy informacji o tym, w jaki sposób używasz z naszej strony internetowej. Jeśli nadal korzystasz z naszej witryny, zgadzasz się na nasze pliki cookie.